Жеке тұлғаларға телекоммуникация қызметтерін көрсетуге
ЖАРИЯ ШАРТ

Осы жеке тұлғаларға телекоммуникация қызметтерін көрсетуге жария шарт (бұдан әрі – Шарт) бұдан әрі «Абонент» деп аталатын, осы Шарттың талаптарына қосылған тұлғаға, бұдан әрі «Байланыс операторы» деп аталатын, «BTcom infocommunications» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің телекоммуникация қызметтерін көрсетуінің жалпы шарттарын айқындайды. Бұдан әрі Байланыс операторы мен Абонент бірлесіп Шарт бойынша «Тараптар» деп аталады.
1. Шарттың мәні, оны Абоненттерге қолдану шарттары
1.1. Шарттың талаптарына сәйкес Байланыс операторы Абонентке телекоммуникация қызметтерін (бұдан әрі – Қызметтер) көрсетеді, ал Абонент оған көрсетілген Қызметтерге уақтылы және толық көлемде төлем жасауға міндеттенеді.
1.2. Шарт Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес қосылу шарты болып табылады. Шарттың талаптарын Байланыс операторы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз бетімен белгілейді және оны жалпы қандай да бір ескерулерсіз және қарсылықтарсыз, Шартқа қосылу арқылы Абонент қабылдайды. Абонент Қызметтерді қосуға Абоненттің ниетін білдіретін, Жария шартқа қосылу туралы өтінішке (бұдан әрі – Өтініш) қол қою арқылы Шартқа қосылады.
1.3. Қызметтердің тізімі Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Абоненттің Өтінішінде көрсетіледі.
1.4. Егер Байланыс операторында Абонент қол қойған Өтінішінің көшірмесі болса, Абонент Шартта оның қолы қойылмағанын, Шарттың оны оқымағанын/түсінбегенін/қабылдағанының дәлелі ретінде сілтеме жасауға құқылы емес.
1.5. Шарт барлық Абоненттерге қолданылады және бұрын Абонентпен жасалған телекоммуникация қызметтерін ұсыну туралы типтік шарттың орнын басады. Келісім күшіне енген күннен бастап Абонентке Қызметтерді көрсету осы Шарттың талаптарына сәйкес анықталады. Сонымен бірге (тіркелген абоненттер үшін) Өтінішке қол қою/қайта қол қою талап етілмейді. Шарттың талаптарымен келіспеген жағдайда (қолданыстағы абоненттер үшін), Абонент Байланыс операторына 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Байланыс операторы сайтта және/немесе бұқаралық ақпарат құралдарында (бұдан әрі – БАҚ) көрсетілген мекенжай бойынша Шарттың талаптарына қосылудан бас тартаныны туралы жазбаша түрде хабарлауға құқылы. Абоненттің көрсетілген мерзім ішінде Шарттың талаптарына қосылудан бас тарту туралы Абоненттен Өтініштің түспеуі, сондай-ақ Абоненттің осы Шартта көрсетілген талаптарды орындауы (Қызметтерді пайдалану, қызметтерге ақы төлеу және т.с.с.) Абоненттің Шарт талаптарын сөзсіз қабылдағанын және оның тұтастай Шартқа қосылуын білдіреді.
2. Қызметтерді көрсетудің жалпы шарттары
2.1. Байланыс операторы ұсынатын қызметтерді Абонент тек жеке, отбасылық, үйде немесе кәсіпкерлік қызметке байланысты емес басқа қажеттіліктер үшін пайдаланады, оларды викториналар, байқаулар, лотереялар, жарнамалар, дауыс беру, сауалнамалар және т.б. үшін пайдалануға болмайды.
2.2. Шартқа жаңа Абоненттерді қосу және/немесе басқа Қызметтерді қосу келесі шарттар орындалса мүмкін болады:
1) Абонент Өтініште көрсеткен бастапқы деректерде Қызметтерді көрсетуге техникалық мүмкіндік болса;
2) Қызметтерге жазылған кезде Абонент көрсеткен бастапқы деректер дұрыс болса;
3) Абонент қажетті құжаттардың толық бумасын ұсынса;
4) Абоненттің Байланыс операторына Абонент пен Байланыс операторы арасында жасалған байланыс қызметтерін көрсетуге арналған басқа шарттар бойынша қарызы жоқ болса.
2.3. Егер Абонентке абоненттік жабдықты жалға беру шарттарымен берілсе, жабдықты беру шарттары жалға беру тиісті шартпен анықталады. Жабдық меншік құқығы негізінде Байланыс операторына тиесілі қабылдау-тапсыру актісі бойынша және үшінші тараптардың алдындағы барлық міндеттемелерден босатылған, жақсы және пайдалануға дайын күйде беріледі.
2.4. Абонентке меншік құқығымен Абонентке тиесілі емес үй-жайда Қызметтерді көрсеткен жағдайда, Байланыс операторы Абонентке алдын ала төлем әдісі бойынша Қызметтерді көрсетуге құқылы.
3. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны өзгерту және бұзу шарттары
3.1. Шарт Байланыс операторының www.btcom.kz сайтында жарияланғаннан және/немесе басқа БАҚ-да жарияланғаннан (тіркелген абоненттер үшін) немесе абонент Өтінішке қол қойған және Байланыс операторына өтініш берген күннен бастап (жаңа абоненттер үшін) 30 (отыз) күнтізбелік күннен кейін күшіне енеді және заңнамада және Шартта белгіленген талаптарға сәйкес оны бұзғанға дейінкүшін жоғалтпайды
3.2. Байланыс операторы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және Шарттың ережелерін басшылыққа ала отырып, Байланыс операторының сайтында орналастыру және/немесе басқа БАҚ-да Шарттың өзгертілген нұсқасын осындай өзгерістер және/немесе толықтырулар күшіне енетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жариялау арқылы Шартқа өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізе алады. Абонент енгізілген өзгертулермен және/немесе толықтырулармен келіспеген жағдайда, Байланыс операторына осындай өзгертулер және/немесе толықтырулар күшіне енгенге дейін жазбаша өтініш жіберіп, Шарттан бас тартуға құқылы.
3.3. Шарт жазбаша нысанда көрсетілген Абоненттің бастамасы бойынша, Шарт бұзылған күнге дейін көрсетілген Қызметтер үшін Байланыс операторына берешекті төлеген және оған пайдалануға берілген абоненттік жабдықты қайтарған жағдайда бұзылуы мүмкін.
3.4. Абонент осы Шартта және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған шарттарды бұзған жағдайда, Байланыс операторы Шартты біржақты тәртіпте бұзуы мүмкін.
4. Көрсетілген Қызметтерге есеп айырысу тәртібі мен мерзімдері, шотты жеткізу әдісі
4.1. Шартқа сәйкес Абонент өзінің Өтінішінде көрсетілген таңдалған тарифтік жоспарға сәйкес Қызметтерді пайдаланады.
4.2. Қөрсетілген қызметтерге төлемді Абонент ай сайын, есептік айдан кейінгі айдың 25-ші (жиырма бесінші) жұлдызына дейінгі мерзімде төлейді.
4.3. Қызметтерге төлем екінші деңгейдегі банктер (кассалық-есептік бөлімшелер), төлем жүйелері, Байланыс операторының Қызметтері үшін төлемді қабылдайтын лездік төлем терминалдары арқылы және заңға қайшы келмейтін басқа тәсілдермен қолма-қол ақшамен де, қолма-қол ақшасыз төлем әдісі арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін.
4.4. Абонентке барлық шоттар Байланыс операторының деректері негізінде ұсынылады. Бұл ретте Тараптар Байланыс операторының деректері осы Шарттың аясында Байланыс операторы көрсеткен Қызметтердің фактісі мен көлемінің дәлелі болып табылады
4.5. Шотты Абонентке өзі таңдаған әдіске сәйкес – қағазда немесе электронды түрде (абонент көрсеткен электрондық пошта мекенжайына, жеке кабинетке) жеткізу жүзеге асырылады.
4.6. Көрсетілген қызметтерге төлем жасау үшін шот (түбіртек) Абонентке пошта арқылы (немесе электронды пошта арқылы) жіберілген жағдайда, Байланыс операторы шотты жеткізу байланыстың тиісті пошта бөлімшесіне пошта корреспонденциясын жіберген (немесе сәйкесінше шотты Абонент көрсеткен электрондық мекенжайға жіберген) кезде міндеті орындалған болып есептеледі.
4.7. Шотты Абонент көрсеткен мекенжай бойынша курьер арқылы жіберген жағдайларда, Байланыс операторының шотты жеткізуді қамтамасыз етуі шотты тиісті пошта жәшігіне жеткізгеннен кейін орындалған болып есептеледі.
4.8. Шоттар бойынша наразылықтар мен ескертулерді Абонент алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жазбаша түрде бере алады, бірақ бұл жағдай Абонентті ұсынылған шотты төлеуден босатпайды.
4.9. Егер Абоненттің наразылықтары негізді болса, Байланыс операторы келесі айда ұсынылатын Қызметтерге шотқа тиісті түзетулер енгізеді.
4.10. Көрсетілген Қызметтерге шотты алмаған жағдайда, Абонентті көрсетілген Қызметтерге ақы төлеу міндетінен босатпайды.
4.11. Егер Абоненттің немесе үшінші тұлғалардың кінәсінен Қызметтер көрсетілмеген жағдайда (соның ішінде Қызметтер төлемді уақтылы төлемегені үшін ажыратылған кезде), Қызметтердің құны қайта есептелмейді. Байланыс қызметтерінің әрекетсіздігі кезеңі үшін төлемдерді қайта есептеу Абоненттің кінәсінен болмаған жағдайда ғана жүзеге асырылады.
4.12. Қарыз үшін Қызметтерді көрсетуді тоқтата тұрған (ажыратқан) жағдайда, осы кезең ішінде телекоммуникация қызметтеріне ай сайынғы абоненттік төлем белгіленген мөлшерде және тәртіпте есептеледі. Шарт кез келген негіз бойынша (Тараптардың келісімі бойынша, Абоненттің немесе Байланыс операторының бастамасы бойынша) бұзылған сәттен бастап Қызметтерге төлем есептеу тоқтатылады.
4.13. Тарифтік жоспарлар, олардың әрекет ету мерзімі, оларға кіретін Қызметтердің көлемі, сондай-ақ Шарттың басқа талаптары Байланыс операторымен анықталады және Шартта белгіленген тәртіппен Байланыс операторымен өзгертілуі мүмкін. Үшінші тараптардың қызметтерін ұсыну шарттары осындай қызметтерді жеткізушілермен анықталады және тиісті жеткізушілер белгілеген тәртіпте өзгертілуі мүмкін.
4.14. Егер Байланыс операторы Шартта белгіленген тәртіппен Қызметтерге тарифтерді өзгертсе, Абонент белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін өзгертілген тарифтермен келіспейтіні туралы өтінішті Байланыс операторына ұсынбаса және Қызметтерді пайдалануды жалғастырса, көрсетілген Қызметтерге ақы төлесе және т.с.с., мұндай әрекеттер Абоненттің осындай өзгерістермен келісімі болды деп табылады.
5. Абоненттің құқықтары мен міндеттері
5.1. Абонент құқығы:
5.1.1. телекоммуникациялық қызметтерді қажет болған жағдайда оларды өтініш бойынша қосып, рұқсат етілген жүктемелер шегінде оған қажетті көлемде пайдалануға;
5.1.2. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тізімге сәйкес төтенше оперативтік қызметтерді (медициналық, құқық қорғау, өртке қарсы, апаттық және басқа да қызметтерді) шақыру үшін телефон байланысын тегін пайдалануға;
5.1.3. Байланыс операторынан деректемелер, жұмыс режимі, көрсетілетін Қызметтер, техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету тәртібі туралы қажетті ақпаратты алады;
5.1.4. алынатын Қызметтердің жиынтығы мен көлемін, сондай-ақ Байланыс операторына жазбаша өтініш (өтінім) жіберу арқылы оларды ұсыну тәртібін өзгерту; бұл жағдайда Абоненттің өтініші (өтінімі) егер Байланыс операторынан тиісті растау және/немесе Абоненттің өтінімді жіберудің басқа растауы болса, тиісті түрде жіберілген деп есептеледі;
5.1.5. өзінің нөмірін анықтамалық-ақпараттық қызмет абоненттерінің тізіміне енгізуден жазбаша түрде бас тартуға;
5.1.6. зияткерлік (лотереялар, дауыс беру, телевикториналар, викториналар, анықтамалық-ақпараттық қызметтерінің, танысу қызметтерінің) қызметтерді алуға келісім беру немесе бас тартуға;
5.1.7. Байланыс операторына жазбаша нысанда, сондай-ақ тиісті телефондар арқылы немесе электрондық поштаға көрсетілетін Қызметтердің қанағаттанарлықсыз сапасы туралы хабарлауға;
5.1.8. Байланыс операторын жазбаша түрде хабардар етіп және оған нақты келтірілген шығындарды төлеп, сондай-ақ Шарттың бұзылу күніне дейін пайда болған берешек сомасын төлеу арқылы Шартты біржақты бұзуға;
5.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға ие болуға құқылы.
5.2. Абонент міндетті:
5.2.1. Өтінішті дұрыс толтыруға, қол қоюға және Байланыс операторына (оның өкіліне) беруге, сондай-ақ олардың көшірмелерін Байланыс операторымен қағаз немесе электронды түрде сақтау үшін Абонент туралы ақпаратты растайтын құжаттардың түпнұсқаларын беруге;
5.2.2. Байланыс операторы оған көрсеткен Қызметтері үшін уақтылы және толық көлемде төлем жасауға;
5.2.3. Жабдықтар орнатылған немесе орнату жоспарланған жерлер және оны желілерге қосылған ғимараттар, үй-жайлар, басқару компаниялары және т.б. иелерімен Қызметтерді ұсыну үшін Оператордың қажетті қандай да бір жұмыстарды жүргізуімен байланысты барлық сұрақтарды өздігінен шешуге;
5.2.4. Байланыс операторына жабдықтар мен байланыс желілерін орнатуға, сондай-ақ қажет болған жағдайда абоненттік құрылғылар мен байланыс құралдары орналасқан үй-жайларда және аумақта оларды жөндеу, техникалық қызмет көрсету және түрлендіру үшін байланыс операторының өкілдеріне кіруді қамтамасыз ету үшін барлық жағдайларды жасауға;
5.2.5. абоненттік жабдықты өз қаражаты есебінен сатып алу және оны күтуге және ақаусыз күйде ұстауға шығындарды көтеруге; шеткі абоненттік жабдық халықаралық электр байланысы одағы ұсынған халықаралық стандарттарға сәйкес болуы және оны қосу Байланыс операторымен келісілуі керек;
5.2.6. Байланыс операторынан жабдықты жалға алған жағдайда, оның сақталуын және дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз етуге;
5.2.7. тиісті шоттардың негізінде Абонентке жалға беру шарттары негізінде пайдалануға Байланыс операторы берген жабдықты пайдаланғаны үшін ай сайынғы төлемді Байланыс операторына төлейді;
5.2.8. Оператордың абоненттерге қызмет көрсету кеңселеріне хабарласқан кезде жеке басын куәландыратын құжатты, сондай-ақ оның өкілеттілігін растайтын құжаттарды ұсынуға;
5.2.9. Осы Шартта белгіленген тәртіппен, меншік құқығы және пайдалану құқығы негізінде Абонентке тиесілі Жабдықты жөндеу және қызмет көрсету үшін Байланыс операторына қолданыстағы тарифтер бойынша төлем жасауға; Байланыс операторының жабдыққа қызмет көрсету бойынша жұмыстардың құны ағымдағы айда Байланыс операторы ұсынған Қызметтерге шоттарға бөлек жол түрінде енгізіледі;
5.2.10. абоненттік желі мен терминалды өз үй-жайларында жақсы күйде ұстауға;
5.2.11. Қызметтерді пайдалану кезінде белгіленген техникалық талаптарды орындауға, Байланыс операторының жабдықтары мен байланыс желілерінің бүлінуіне және жұмысының бұзылуына әкелетін іс-әрекеттерді жасамауға, сәйкестік сертификаты жоқ абоненттік терминалдар мен жабдықтарды (телефон аппараттары, факстер, модемдер, роутерлер және т.б.) жергілікті телекоммуникация желісіне қоспауға;
5.2.12. Байланыс операторына Қызметті пайдалану кезінде орын алған ақаулар туралы дереу хабарлауға, Байланыс операторының талабы бойынша Қызметтерді алу үшін қолданылатын терминал түрі туралы хабарлауға;
5.2.13. жабдықтың ақауларын өз бетінше жоюға, оны бастапқыда орнатылған орнынан жылжытпау, ашпау, электр желісінен ажыратпау, механикалық зақымдануға жол бермеу үшін шаралар қабылдамау керек; Байланыс операторының өкілдерінен басқа үшінші тұлғалардың жабдықтарға қол жетімділігін шектеуге;
5.2.14. авторландырылған, аутентификацияланған деректерді және Абоненттің сәйкестендіру кодын үшінші тұлғаларға жарияламауға, бұл рессурстарды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалануына жол бермейтін өзінің ресурстарын баптау үшін тиісті шараларды қабылдауға, үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалануына жол бермеу мақсатында Интернет желісіне кіруге арналған құпия сөзді және жеке кабинетке кіруге арналған құпия сөзді үнемі өзгертіп отыруға. Егер деректерді заңсыз пайдалану фактілері анықталса, бұл туралы www.btcom.kz сайтында көрсетілген Байланыс операторының байланыс телефондары арқылы дереу хабарлауға;
5.2.15. Байланыс операторы ұсынған жабдық пен байланыс желілерін өзінің атынан үшінші тұлғаларға ұқсас байланыс қызметтерін көрсету үшін пайдаланбауға;
Қызметтерді тек жеке, отбасылық, үй және кәсіпкерлік қызметпен және пайда алумен байланысты емес басқа қажеттіліктер үшін пайдалануға; егер Оператор заңды тұлғаларға немесе жеке кәсіпкерлерге қызметтерді коммерциялық мақсатта пайдалануға беру фактісі анықталған жағдайда, Оператор жалға алушылар үшін осы абонент санатына тиісті тарифтер бойынша жалдау мерзімі ішінде Қызметтерді қайта рәсімдеуді талап етуге немесе Абонентке алдын ала 10 (он) күнтізбелік күн бұрын хабарлама жіберіп, біржақты тәртіпте Қызметтерді көрсетуді тоқтата тұруға құқылы;
5.2.16. Байланыс операторына материалдық залал келтіретін дауыстық трафикті (соның ішінде IP-телефония трафигін) рұқсат етілмеген генерациялауды жүзеге асырмауға, басқа абоненттерді қасақана алаңдату мақсатында Қызметтерді пайдалануды болдырмауға, адамның қадір-қасиетін қорлайтын, зорлық-зомбылықты немесе экстремизмді насихаттайтын, нәсілдік, ұлттық арандатушылықты немесе діни араздықды тудыратын, бұзақылықты немесе айлакерлік мақсаттағы материалдарды таратуға жол бермеуге;
5.2.17. егер Қызмет дауыстық трафигін (соның ішінде IP-телефония трафигін) рұқсатсыз генерациялау мақсатында пайдаланылса, Байланыс операторының шығындарын толық көлемде өтеуге;
5.2.18. Қызметтерді және абоненттік жабдықты Байланыс операторының тиісті келісімісіз Өтініште көрсетілген мекенжайдан өз бетімен ауыстырмауға;
5.2.19. Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ халықаралық заңнаманың талаптарына сәйкес таратуға тыйым салынған ақпаратты Байланыс операторының желісі арқылы жібермеуге;
5.2.20. Байланыс операторының сайтында Шарттың талаптарының, Қызметтерді ұсынудың тәртібінің және т.б. өзгеруі туралы хабарламаларды үнемі тексеріп отыруға;
5.2.21. Байланыс операторының жабдықтарын немесе бағдарламалық жасақтамасын баптап өзгертуге немесе олардың жұмысындағы ақауларға әкелуі мүмкін басқа әрекеттерді жасамауға;
5.2.22. Байланыс операторының немесе оның уәкілетті өкілінің рұқсатсыз, бағдарламалық жасақтама арқылы немесе авторлық құқықпен немесе басқа да құқықтармен толық немесе ішінара қорғалатын басқа материалдарды жібермеуге, жарияламауға, бермеуге, шығаруға немесе таратпауға;
5.2.23. Байланыс операторының желілік ресурстарына рұқсатсыз қол жеткізу деректерін болдырмауға, желілік шабуылдар мен желілерді бұзу немесе оларға қатысуға, оның ішінде келесілерге бағытталған әрекеттерге жол бермеуге:
– Абонентке тиесілі емес Байланыс операторының (компьютерлердің, басқа жабдықтардың немесе бағдарламалық жасақтаманың) желілік элементтерінің қалыпты жұмыс істеуін бұзуға;
– артықшылықпен рұқсатты (компьютерге, басқа жабдыққа немесе ақпараттық ресурсқа), сондай-ақ осындай рұқсатты (Абонентке тиесілі емес бағдарламалық жасақтаманы немесе деректерді жою немесе түрлендіру) осы бағдарламалық жасақтама иелерінің немесе осы ақпараттық рессурстардың меншігіндегі әкімшілерінің келісімісіз пайдалануға;
5.2.24. Байланыс операторының меншігіндегі Жабдықтың (сондай-ақ оның кез келген бөлігі) бүлінуі, жоғалуы, немесе ұрлануы кезінде немесе жабдыққа кез келген зақым келтірілген жағдайда дереу Байланыс операторына жазбаша түрде хабарлауға; Жабдықтың кездейсоқ жарамсыз болу және кездейсоқ зақымдану қаупі Абонентке Жабдықты пайдалану үшін нақты берілген сәттен бастап және оны Оператор бөлшектегенге дейін ауысады. Жабдық жоғалған жағдайда, егер Шартта өзгеше көзделмесе, Абонент Байланыс операторына жабдықты қабылдау-тапсыру актісінде көрсетілген жабдықтың толық құнын, ал егер жабдық бүлінген болса, Байланыс операторына жабдықты жөндеуге жұмсалған соманы өтеуге немесе жабдықты өз күшімен өз қаражаты есебінен жөндеуді қамтамасыз етуге міндетті;
5.2.25. Шарт бойынша өздерінің құқықтары мен міндеттерін Байланыс операторының жазбаша келісімісіз басқа тұлғаларға бермеуге;
5.2.26. Байланыс операторына бір ай ішінде өзінің шартты бұзутелефон қойылған тұрғын үй-жайларды сатылатыны, тегінің, атының, әкесінің атының немесе мекенжайының өзгергені туралы ақпаратты хабарлауға;
5.2.27. Қызметтерден бас тартқан жағдайда, байланыс операторына Шартты бұзу күніне дейін көрсетілген қызметтер үшін ақысын төлеп, ол туралы Байланыс операторына жазбаша түрде хабарлауға;
5.2.28. Шартты бұзған кезде немесе ол он (10) жұмыс күні ішінде бұзылған жағдайда, Байланыс операторына Абонентке уақытша иеленуге және пайдалануға берілген Жабдықты қабылдап алуға жағдай жасауға. Сонымен қатар жабдық жақсы күйде болуы керек. Егер Абонент белгіленген мерзімде Жабдықтың Байланыс операторына қайтарылуын қамтамасыз етпесе немесе жабдық дұрыс емес күйде қайтарылса, Абонент Байланыс операторына келтірілген барлық залалды, соның ішінде жабдықтың жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру және/немесе жаңа сәйкес жабдықты сатып алу шығындарын қайтаруға міндетті.
6. Байланыс операторының құқықтары мен міндеттері
6.1. Байланыс операторы құқығы:
6.1.1. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Абоненттің сақтауы тиіс міндетті техникалық талаптарды белгілеуге;
6.1.2. көрсетілген Қызметтер үшін төлемді уақтылы және толық көлемде алуға;
6.1.3. Абонент жабдықты пайдалану, телекоммуникация желісінде сертификатталмаған жабдықты пайдалану ережелерін бұзған, сондай-ақ алдын-алу және жоспарланған жұмыстар кезінде, апаттық жағдайда немесе азаматтардың өмірі мен қауіпсіздігіне қатер төнген жағдайда Қызметтерді көрсетуді тоқтатуға немесе шектеуге;
6.1.4. Абонент Шарт талаптарын бұзған жағдайда, сондай-ақ Қызметтерге уақтылы төлем жасамаған жағдайда, тиісті хабарламадан кейін Абоненттің телекоммуникация желілеріне кіруін тоқтата алады; телекоммуникация желілеріне қосылуды қалпына келтіру Абонент ақысын толық көлемде төлегеннен кейін немесе Шарт талаптарының бұзылуы жойылған жағдайда жүзеге асырылады; сонымен бірге Қызметтерді ұсынуды тоқтату, Абонентті осы Шартта белгіленген төлемдерді (телефон, Интернет және т.б. үшін абоненттік төлемдерден) Байланыс операторымен есептелген және Абонентке Қызметтерді алғанға дейін төлеуге ұсынылған төлемдерді төлеуден босатуға рұқсаты болмайды;
6.1.5. Абоненттің телекоммуникация желісіне қол жетімділігі тоқтатылған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Абонентке Шарттың алдағы уақытта бұзылуы туралы хабарлама жіберуге және хабардар еткен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн өткеннен кейін Шартты орындаудан біржақты түрде бас тартуға;
6.1.6. Абонентке Қызметтерді ұсыну шарттарының өзгергені, берешектің бар екендігі, төлем жасау қажеттілігі, өтініштерді қарастыру нәтижелері туралы және т.б. туралы заңмен тыйым салынбаған кез келген тәсілмен (Абоненттің ұялы телефон нөміріне SMS-хабарлама, электрондық пошта мекенжайына хабарлама, жеке кабинетке хабарлама жіберу арқылы) хабарлауға;
6.1.7. абоненттік терминалдар мен байланыс құралдарына техникалық тексеру жүргізуді жүзеге асыруға;
6.1.8. сәйкестік сертификаты жоқ ақаулы абоненттік терминалдарды өшіруге;
6.1.9. Шартты бұзған жағдайда Абонентке бұрын бөлінген ресурстарды өз қалауы бойынша пайдалануға;
6.1.10. осындай өзгерістер туралы хабарламаларды өзінің www.btcom.kz сайтында өзгерістер күшіне енген күнге дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын жариялау арқылы Қызметтерді ұсыну шарттарын, тарифтерді, төлем мерзімдерін, Қызметтер тізімін, түрлері мен құрамын және Шарттың басқа да талаптарын біржақты тәртіпте өзгертуге;
6.1.11. Абонентке Қызметтерге пайдаланылмаған ақша сомаларын қайтаруға; егер Абонент белгіленген мерзімде Жабдықты Байланыс операторына қайтармаса, берешекті өтемеген жағдайда, сондай-ақ Абонент Байланыс операторына кез келген залал келтірсе, Қызметтер үшін алдын-ала төленген, бірақ пайдаланылмаған ақшаны берешектерді және/немесе Жабдықтың құнын төлеу үшін, сондай-ақ Байланыс операторына келтірілген өзге залалдың өтеу үшін пайдаланады;
6.1.12. Абонент тарапынан қажетті жұмыстарды толық төлегенге дейін немесе осы Шарттың басқа бұзушылықтары жойылғанға дейін Абонентті Қызметтерге қоспауға;
6.1.13. Осы Шартты орындау, қызметтерді көрсету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету мақсаттарында Абоненттердің жеке деректерін жинауды және өңдеуді жүзеге асыруға;
6.1.14. Абонент осы Шарттың 4-бөлімінде белгіленген мерзімде берешегін төлемеген жағдайда, кешіктірілген әр күн үшін берешек соманың 0,5% мөлшерінде төлемді кешіктіргені үшін өсімақы есептеуге, бірақ әр кешіктірілген шот бойынша 30 күн үшін төлемнен аспауы керек;
6.1.15. туындаған берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу туралы немесе Шарттың алдағы уақытта бұзылуы туралы кез келген қол жетімді тәсілмен Абонентке хабарламалар жіберуге. Шартты бұзу Абонентті пайда болған берешек пен өсімақы сомасын төлеуден босатпайды;
6.1.16. Абонент Қызметтерге төлем жасау бойынша міндеттемелерді бұзған жағдайда, туындаған берешектерді өндіріп алу үшін үшінші тараптарды тартуға. Бұл жағдайда Абонент Байланыс операторымен Абонент туралы ақпаратты, оның ішінде Абоненттің жеке деректерін, Абонентке көрсетілетін қызметтер туралы деректер және олардың құны, берешек сомасын, Абоненттің берешегін растайтын құжаттар мен берешекті өндіріп алуға қажетті басқа ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге келіседі;
6.1.17. Абоненттің Шарт талаптарын бұзуы нәтижесінде келтірілген шығындардың орнын толтыруды талап етуге, сондай-ақ Абонент бұзушылықтарды жойғанға дейін және/немесе Шартты біржақты бұзуға дейін Байланыс операторына тиесілі Жабдықты алуға;
6.1.18. Абонент Байланыс операторына жүгінген кезде телекоммуникация қызметтерінің жинағын өзгерту немесе наразылық білдіру, сондай-ақ анықтамалық ақпаратты алу мақсатымен Абоненттің телефонограммаларын есепке алуға; Абонент Байланыс операторының қызметіне байланысты емес мәселелер туралы бірнеше рет өтініш берген жағдайларда немесе Байланыс операторының қызметкерлеріне сыйластық білдірмеген жағдайларда, Байланыс операторы Абоненттің анықтамалық-ақпараттық қызмет көрсетуге қол жетімділігін шектеуге құқылы;
6.1.19. егер Абонент осы Шартта және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған негіздер бойынша осы Шарт бұзылғаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде өзінің жеке шотындағы ақша қалдығын қайтару туралы талаптарын жазбаша түрде білдірмеген болса, Байланыс операторының кірісі есебіне Абоненттің жеке шотынан ақшаны алуды жүзеге асыруға;
6.1.20. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға ие.
6.2. Байланыс операторы міндетті:
6.2.1. сапасы бойынша байланыс саласындағы ұлттық стандарттар мен техникалық нормалардың сапасына сәйкес келетін Қызметтерді ұсынуға;
6.2.2. көрсетілетін Қызметтердің саны мен сапасын есепке алуға, бұзушылықтардың алдын алу және жою бойынша уақтылы шаралар қабылдауға;
6.2.3. Абонентке Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтаған тізімге сәйкес жедел медициналық, құқық қорғау, өрт, апаттық және басқа қызметтермен тегін қосылу мүмкіндігін қамтамасыз етуге;
6.2.4. Абоненттің өтініші бойынша Байланыс операторының жауапкершілігіндегі станционар және желілік зақымдарды жоюға;
6.2.5. Абоненттің Қызметтерді уақытша тоқтату немесе Абонентті Қызметтерден уақытша ажыратылуы, Абонентке бөлінген телекоммуникацияның қызметінен толық немесе ішінара шығарылуы туралы немесе Абоненттің бастамасы бойынша Қызметтің басқа да шектелуі туралы Абоненттің тіркелген жазбаша өтініші (өтінімі) болған жағдайда, Абоненттен оны жазбаша түрде және/немесе электронды пошта арқылы өтініш алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде (немесе Абонент өтініште көрсетілген мерзімнен кешірек мерзімде) Абоненттің өтінішін қанағаттандыру үшін тиісті шаралар қабылдауға;
6.2.6. айына бір рет көрсетілген Қызметтерге шоттарды ұсынуға;
6.2.7. Абоненттің талабы бойынша Қызметтерді көрсетуге қатысты ақпаратты беруге;
6.2.8. уақтылы төлемегені үшін тоқтатылған Абонентке Қызметтерді көрсетуді, Абоненттің жеке шотына берешек сомасы түскен немесе Абоненттің Қызметтерге төлем жасау бойынша берешектің жойылғанын растайтын құжаттарды берген сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде тегін қалпына келтіруге;
6.2.9. Абонентке тәулік бойғы қолдау қызметінің телефон байланысы бойынша Байланыс операторының сайтында көрсетілген қоңырау шалу телефондары бойынша телефонмен кеңес алуға мүмкіндік беруге;
6.2.10. Шартта белгіленген тәртіппен Абонентке Қызметтерді көрсету шарттарының және Шарттың басқа да талаптарының өзгергені туралы хабарлау;
6.2.11. Абонент өзінің жеке деректерді жіберу торабына дейін таңдаған тарифтік жоспардың талаптарына сәйкес деректерді жіберу сапасы мен жылдамдығын қамтамасыз етуге;
6.2.12. байланыс құпиясын қамтамасыз ету үшін жалпы қабылданған техникалық және ұйымдастырушылық шараларды қабылдауға; Абонент алған немесе жіберген ақпаратқа үшінші тараптарға рұқсат тек Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларына сәйкес беріледі;
6.2.13. абоненттік нөмірлерді ауыстырған кезде, жаңа автоматты телефон станцияларын пайдалануға беруге және жергілікті телефон желілерін қайта құруға байланысты, болжамды ауыстыру күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Абонентке алдағы ауыстыру туралы хабардар етуге. Абоненттік нөмірлер жаппай өзгерген жағдайда, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Абоненттерді ауыстыру күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабардар ету керек. Бұл ретте Байланыс операторының бастамасы бойынша абоненттік нөмірлерді ауыстыру тегін жүргізіледі.
7. Тараптардың жауапкершілігі және дауларды шешу
7.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін, Тараптар осы Шарттың ережелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.
7.2. Байланыс операторы жауапты:
1) өзінің желісіндегі жабдықты қамту аймағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін Қызметтердің сапасына;
2) егер Абонент алдына кінәсі болса, Қызметтер көрсетілмеген кезең үшін ай сайынғы абоненттік төлем мөлшерінде өзінің серверлік жабдығының дұрыс істемегеніне;
3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес үшінші тұлғалардың мұндай ақпаратқа тиісті өкілеттіктері болған жағдайларды қоспағанда, Абонент туралы қызметтік ақпаратты үшінші тұлғаларға жариялағанына.
7.3. Байланыс операторы жауапты емес:
1) Абоненттің Қызметтерді пайдалану нәтижесінде келтірілген және Абоненттің және/немесе үшінші тұлғалардың кінәсінен туындаған кез келген шығындарға;
2) еңсерілмейтін күштер жағдайларымен туындаған Абоненттің шығындарына және (немесе) оның жұмысындағы үзілістерге;
3) Байланыс операторына тиесілі емес жабдықтың және/немесе бағдарламалық жасақтаманың дұрыс жұмыс істемеуі жағдайында Қызметтерді көрсетудегі үзілістерге;
4) Абоненттік жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуі нәтижесінде Абоненттің өзінің жеке ақпаратының жоғалуына;
5) үшінші тұлғалар әкімшілік ететін Интернет желісінің жекелеген сегменттерінің жұмыс істеуі және қол жетімділігі үшін; Байланыс операторы Интернет желісі арқылы уақытша немесе тұрақты түрде қол жетімді емес тораптармен немесе серверлермен ақпарат алмасу мүмкіндігіне кепілдік бермейді;
6) Қызметтерді алу үшін пайдаланылатын Абоненттің жабдықтары мен бағдарламалық жасақтамаларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, зиянды бағдарламалардың шабуылы нәтижесінде бағдарламалық жасақтама мен жабдықтың қауіпсіздік жүйесін бұзғанына;
7) Абонент берешекті төлемеген жағдайда, Қызметті көрсетуді тоқтатқанына;
8) аутентификация/авторландыру деректері мен Абоненттің сәйкестендіру/тіркеу кодын үшінші тұлғалардың деректерді жіберу желісінде жұмыс істеу, Қызметті алу үшін пайдалануы нәтижесінде Абонент пен үшінші тұлғалар арасында туындаған даулар бойынша және Абонент пен үшінші тұлғалар арасында мұндай даулар туындаған болса, оларды шешпейді;
9) Абонентке жұмыстарды жүргізгенге дейін кемінде үш жұмыс күні бұрын осындай жұмыс туралы алдын-ала ескертілген жағдайда, Байланыс операторының жұмыс қабілеттілігін және техникалық құралдарды дамыту қажеттілігінен туындаған жабдықты, бағдарламалық жасақтаманы немесе басқа жұмыстарды ауыстырумен байланысты Қызметтерді көрсетуге толық немесе ішінара үзілістерге;
10) Байланыс операторына тәуелсіз қызметтерді көрсетудегі үзілістерге;
11) Абонент үшін телефон байланысы арқылы алған Байланыс операторының нұсқауларын қате орындау нәтижесінде туындаған Абонент үшін қалаусыз болу мүмкін салдарларға;
12) Қызметтердің қанағаттанарлықсыз сапасына, Қызметтерді көрсету мерзімдерін бұзғанына немесе Абоненттің абоненттік жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуі және/немесе сәйкес келмеуі Абоненттің пайдалану салдарынан Қызметтерді көрсетудегі үзілістерге;
13) басқа байланыс және теледидар операторлары көрсеткен қызметтердің сапасына;
14) Қызметтерді пайдалану кезінде Абонент берген (алған) ақпараттың мазмұнына;
7.4. Абонент жауапты:
1) Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндеттемелерді орындауға;
2) оған көрсетілген Қызметтер үшін уақытылы төлем жасауға;
3) аутентификация деректерін және Абоненттің сәйкестендіру/тіркеу кодын үшінші тараптардың пайдалануына;
4) SIP-аккаунтын тек Абоненттің тіркеу мекенжайы бойынша пайдалануға;
5) алынған деректерді бейнебақылау арқылы, оның ішінде оны заңсыз пайдалану кезінде таратуға;
6) Абонентке пайдалануға берілген Байланыс операторының жабдықтарын ақаусыз күйде және тиісінше күйде уақтылы қайтарып беруге жауапты, әйтпесе Абонент жабдықтың құны мөлшерінде келтірілген залалды Байланыс операторына өтейді.
7.5. Тараптардың құқықтарын шектейтін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын өзге де жолмен бұзатын іс-әрекеттер жасауға Тараптарға тыйым салынады.
7.6. Байланыс құралдары мен желілерінің жағдайы үшін жауапкершілік олардың қызмет көрсету бөлігінің (пәтер, ғимарат, қоршалған аумақ және т.б.) және/немесе теңгерімдік иелену шекараларымен анықталады. Бөлік шекарасына дейін байланыс желілеріне қызмет көрсету Абонентпен өз бетімен және өз есебінен, бөлік шакарасынан тыс – Байланыс операторы күшімен жүзеге асырылады.
7.7. Жауапкершілікті айқындау аймағы (демаркациялық нүкте), жалпы жағдайда, GPON технологиясын қолдана отырып қызметтерді қосу кезінде – оптикалық кабельді (патчкорд) қосу үшін ONT порты, ADSL технологиясын қолдану кезінде – ADSL порты болып табылады.
7.8. Осы Шартты орындау кезінде туындаған даулар мен келіспеушіліктер мүмкіндігінше тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешілетін болады.
7.9. Егер дауларды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаса, тараптар осы дауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешеді.
8. Еңсерілмейтін күштер жағдайлары (форс-мажор)
8.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер бұл міндеттемелерді орындамау осы Шарт жасалғаннан кейін туындаған оны Тараптар алдын ала болжай алмайтын, алдын ала алмайтын, еңсерілмейтін жағдайларының салдары болып табылса, Тараптар жауапкершіліктен босатылады.
8.2. Еңсерілмейтін күштер жағдайлары (форс-мажор) төменде берілген оқиғаларды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: жер сілкінісі, су тасқыны, өрт, басқа да табиғи апаттар мен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, жоспарланған және жоспардан тыс электр энергиясының өшуі, Тараптардың біреуі үшін Шарт талаптарын орындауға кедергі келтіретін немесе тыйым салатын, мемлекеттік органдардың іс-әрекеттері мен шешімдері, әскери әрекеттер, лаңкестік әрекеттер, ереуілдер заңнамада белгіленген тәртіппен, сондай-ақ Тараптардың ақылға қонымды бақылауынан тыс өзге де жағдайлар.
8.3. Жоғарыда аталған жағдайлардың кез келгені осы Шарттың орындалуына әсер еткен жағдайда, онда осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі еңсерілмейтін күштер жағдайлары орын алатын кезеңге жылжытылады. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін форс-мажорлық жағдайлардың басталуы мен аяқталуы туралы бір-бірін дереу жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Форс-мажор жағдайларына сүйенген тарап (қажет болған жағдайда) оларды растау үшін уәкілетті ұйым немесе құзыретті мемлекеттік орган берген тиісті құжатты ұсынуы керек. Егер екінші тарапқа форс-мажор жағдайлар орын алғаны туралы келісілген мерзімде хабарланбаса, тарап бұдан әрі форс-мажор жағдайларына сүйенуге құқылы емес және осы Шарттың талаптарын орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылмайды.
9. Басқа да шарттар
9.1. Қызметтерді көрсету тиісті өтініште көрсетілген күннен бастап тоқтатылады, ал Байланыс операторы жабдықты жауапты сақтау немесе жалға беру шарттарымен ұсынған жағдайда, Жабдықты тапсырған күннен бастап тоқтатылады.
9.2. Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған, оның ішінде Байланыс операторының сайтында орналастырылған Қызметтерді көрсету шарттарындағы алдағы өзгерістер туралы хабарламалар Абонент жарияланған (орналастырылған) күні алынған болып саналады.
9.3. Осы Шарттың талаптарына қосыла отырып, Абонент осы Шартты орындау және телекоммуникациялық қызметтерді және/немесе Байланыс операторының және (немесе үшінші тұлғалардың, Байланыс операторымен және (немесе) Абонентке үшінші тұлғамен, үшінші тұлғаларға Байланыс операторымен көрсетілетін қызметтерді қоса, бірақ олармен шектелмейтін басқа да қызметтерді ұсыну мақсаттарында жеке ақпаратты жинауға және өңдеуге, оның ішінде Байланыс операторына және/немесе үшінші тұлғаларға қажет болатын Абонент туралы қызметтік ақпаратты жинауға және пайдалануға келісімін береді; көрсетілетін қызметтер сапасына қанағаттануды/қанағаттанбауды анықтауға бағытталған сауалнамалар мен зерттеулер жүргізу; Абонентке ұсынылатын қызметтер, өткізілетін науқандар, іс-шаралар және т.б. туралы хабарлау; дебиторлық берешекті өндіріп алу; Байланыс операторына қатысты; осындай келісімге қажеттілік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге мақсаттар мен жағдайларда шағымдарды қарастыру. Абонент мұндай келісімді қайтарып алған жағдайда, Байланыс операторы Абонентке Қызметтерді толығымен немесе ішінара көрсетуді тоқтатуға құқылы.
9.4. Байланыс операторы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және осы Шарттың талаптарын ескере отырып, Абонент ұсынатын ақпаратқа қатысты құпиялылықты қамтамасыз етеді.
9.5. Осы Шартта көзделмеген барлық басқа жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
10. Байланыс операторының заңды мекенжайы мен деректемелері
10.1. Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 5 үй
БСН 031040000631
ЖСК KZ206017131000022031
«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ-дағы
БСК HSBKKZKX
Келісімшартты жүктеу

Келісімшартты жүктеу

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг телекоммуникаций для физических лиц

Настоящий Публичный договор на оказание услуг телекоммуникаций для физических лиц (далее – Договор) определяет общие условия оказания услуг телекоммуникаций Товариществом с ограниченной ответственностью «BTcom infocommunications», именуемым в дальнейшем «Оператор связи», лицу, присоединившемуся к условиям настоящего Договора, именуемым в дальнейшем «Абонент». Далее Оператор связи и Абонент совместно по Договору именуются «Сторонами».
1. Предмет Договора, условия распространения его на Абонентов
1.1. В соответствии с условиями Договора Оператор связи оказывает Абоненту услуги телекоммуникаций (далее – Услуги), а Абонент обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату за оказанные ему Услуги.
1.2. Договор является договором присоединения в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. Условия Договора устанавливаются Оператором связи самостоятельно в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и принимаются Абонентом не иначе, как путем присоединения к Договору в целом без каких-либо замечаний и возражений. Абонент присоединяется к Договору путем подписания Заявления о присоединении к Публичному договору (далее – Заявление), выражающем волю Абонента на подключение Услуг.
1.3. Перечень Услуг указывается в Заявлении Абонента, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
1.4. Абонент не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре как на доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Оператора связи имеется экземпляр Заявления, подписанный Абонентом.
1.5. Договор распространяется на всех Абонентов и заменяет собой ранее заключенный с Абонентом типовой договор на предоставление услуг телекоммуникаций. С даты вступления в силу Договора условия оказания Услуг Абоненту определяются в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом (для существующих абонентов) подписание/переподписание Заявления не требуется. В случае несогласия с условиями Договора (для существующих абонентов), Абонент вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня размещения на сайте Оператора связи и/или первой публикации Договора в средствах массовой информации (далее – СМИ) письменно сообщить Оператору связи об отказе от присоединения к условиям Договора. Не поступление Оператору связи в указанный срок Заявления Абонента об отказе от присоединения к условиям Договора, а равно совершение Абонентом действий по выполнению условий, указанных в настоящем Договоре (пользование Услугами, оплата услуг и пр.) означает безусловное принятие Абонентом условий Договора и его присоединение к Договору в целом.
2. Общие условия оказания услуг
2.1. Услуги, оказываемые Оператором связи, используются Абонентом исключительно для личных, семейных, домашних или иных, не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, не могут быть использованы для проведения викторин, конкурсов, лотерей, рекламы, голосований, опросов и т.п.
2.2. Присоединение новых Абонентов к Договору и/или подключение других Услуг возможно при выполнении в совокупности следующих условий:
1) существует техническая возможность оказания Услуг при исходных данных, указанных Абонентом в Заявлении;
2) исходные данные, указанные Абонентом при подписке на Услуги, являются корректными;
3) Абонентом предоставлен полный пакет необходимых документов;
4) Абонент не имеет задолженности перед Оператором связи по другим договорам на оказание услуг связи, заключенным между Абонентом и Оператором связи.
2.3. В случае предоставления Абоненту абонентского оборудования на условиях аренды, условия предоставления оборудования определяются отдельным соответствующим договором. Оборудование предоставляется по акту приема-передачи, принадлежащее Оператору связи на правах собственности и свободное от всех обязательств перед третьими лицами, в исправном состоянии и готовым к эксплуатации.
2.4. В случае оказания Абоненту Услуг в помещении, не принадлежащем Абоненту на праве собственности, Оператор связи вправе оказывать Абоненту Услуги по авансовому методу расчетов.
3. Срок действия и условия изменения и расторжения Договора
3.1. Договор вступает в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты его размещения на сайте Оператора связи www.btcom.kz и/или опубликования в иных СМИ (для существующих абонентов), либо даты подписания и подачи абонентом Заявления (для новых абонентов) Оператору связи и действует до его расторжения в порядке, предусмотренном законодательством и Договором.
3.2. Оператор связи, руководствуясь требованиями законодательства Республики Казахстан и положениями Договора, может внести изменения и/или дополнения в Договор путем размещения на сайте Оператора связи и/или опубликования в иных СМИ измененной редакции Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу таких изменений и/или дополнений. Абонент вправе отказаться от Договора в случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, направив Оператору связи письменное заявление до даты вступления в силу таких изменений и/или дополнений.
3.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Абонента, выраженной в письменной форме, при условии оплаты Оператору связи задолженности за оказанные Услуги до даты расторжения Договора и возврата абонентского оборудования, которое было предоставлено ему в пользование.
3.4. Договор может быть расторгнут Оператором связи в одностороннем порядке в случае нарушения Абонентом условий, предусмотренных настоящим Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан.
4. Порядок и сроки расчетов за оказанные Услуги, способ доставки счета
4.1. По Договору Абонент пользуется Услугами в соответствии с выбранным тарифным планом, который указывается в его Заявлении.
4.2. Оплата за оказанные Услуги производится Абонентом ежемесячно, в срок до 25-го (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным.
4.3. Оплата за Услуги может производиться как наличным, так и безналичным способом оплаты посредством банков второго уровня (расчётно-кассовые отделения), платежных систем, терминалов моментальной оплаты, принимающих оплату за Услуги Оператора связи и иными способами, не противоречащими законодательству.
4.4. Все счета для Абонента выставляются на основе данных Оператора связи. При этом Стороны договорились, что данные Оператора связи будут являться подтверждением факта и объема предоставленных Оператором связи Услуг в рамках настоящего Договора.
4.5. Доставка счета осуществляется Абоненту в соответствии с выбранным им способом – на бумажном носителе либо в электронном виде (на указанный абонентом электронный адрес, личный кабинет).
4.6. В случаях, когда счет на оплату за оказанные услуги (квитанция) Абоненту отправляется почтой (либо на электронный адрес), обеспечение доставки счета Оператором связи считается выполненной в момент подачи почтовой корреспонденции в соответствующее почтовое отделение связи (или, соответственно, отправки счета на указанный Абонентом электронный адрес).
4.7. В случаях, когда счет Абоненту отправляется курьером по адресу, указанному Абонентом, обеспечение доставки счета Оператором связи считается выполненной при доставке счета до соответствующего почтового ящика.
4.8. Претензии и замечания по выставленным счетам могут быть предъявлены Абонентом письменно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, однако, это обстоятельство не освобождает Абонента от оплаты представленного счета.
4.9. При обоснованности претензий Абонента, Оператор связи производит соответствующую корректировку в счете, за предоставляемые Услуги в следующем месяце.
4.10. Не получение счета за оказанные Услуги не освобождает Абонента от обязанности произвести оплату за оказанные Услуги.
4.11. В случае не предоставления Услуг по вине Абонента (в том числе при отключении Услуг за несвоевременную оплату) или третьих лиц, перерасчет стоимости Услуг не производится. Перерасчет начислений за период бездействия услуг связи производится только в том случае, если это бездействие произошло не по вине Абонента.
4.12. При приостановлении (отключении) Услуг за задолженность, ежемесячная абонентская плата за услуги телекоммуникаций в этот период продолжает начисляться в установленном размере и порядке. С момента расторжения Договора по любому из оснований (по соглашению Сторон, по инициативе Абонента или Оператора связи в одностороннем порядке) начисления за Услуги прекращаются.
4.13. Тарифные планы, срок их действия, объем включенных в них Услуг, а также иные условия Договора определяются Оператором связи и могут быть изменены Оператором связи в порядке, установленном Договором. Условия предоставления услуг третьих лиц определяются поставщиками таких услуг и могут быть изменены в порядке, установленном соответствующими поставщиками.
4.14. Если при изменении Оператором связи в установленном Договором порядке тарифов на Услуги Абонент не подал к истечению установленного срока введения их в действие заявление Оператору связи о несогласии с измененными тарифами и продолжает пользоваться Услугами, производить оплату за оказанные Услуги и пр., подобные действия являются согласием Абонента с такими изменениями.
5. Права и обязанности абонента
5.1. Абонент имеет право:
5.1.1. пользоваться услугами телекоммуникаций в необходимом ему объеме в пределах допустимых нагрузок, подключая их по заявлению;
5.1.2. бесплатно пользоваться телефонной связью для вызова экстренных оперативных служб (медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб) согласно перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан;
5.1.3. получать от Оператора связи необходимую информацию о реквизитах, режиме работы, оказываемых Услугах, порядке обеспечения технического обслуживания;
5.1.4. изменять набор и объем получаемых Услуг, а также порядок их предоставления путем направления в адрес Оператора связи письменного заявления (заявки); при этом заявление (заявка) Абонента считается надлежаще направленным, если имеется соответствующее подтверждение Оператора связи или/и другое подтверждение отправки заявки Абонентом;
5.1.5. отказаться письменно от внесения его номера в списки абонентов справочно-информационной службы;
5.1.6. предоставить согласие либо отказ от получения интеллектуальных услуг (лотереи, голосование, телевикторина, викторина, справочно-информационные службы, службы знакомств);
5.1.7. сообщать Оператору связи о неудовлетворительном качестве предоставляемых Услуг в письменной форме, а также по соответствующим телефонам или на электронную почту;
5.1.8. расторгнуть Договор в одностороннем порядке известив об этом Оператора связи письменно и оплатив ему фактически понесенные расходы, а также сумму задолженности, образовавшуюся до даты расторжения Договора;
5.1.9. иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
5.2. Абонент обязан:
5.2.1. правильно заполнить, подписать и передать Оператору связи (его представителю) Заявление, а также предоставить оригиналы документов, подтверждающих сведения об Абоненте, для сохранения Оператором связи их копий в бумажном или электронном виде;
5.2.2. своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных ему Оператором связи Услуг;
5.2.3. самостоятельно решать с владельцами зданий, помещений, управляющими компаниями и т.д., где произведена или запланирована установка Оборудования и подключение его к сетям, все вопросы, связанные с проведением Оператором каких-либо работ, необходимых для предоставления Услуг;
5.2.4. создать Оператору связи все необходимые условия для установки Оборудования и линий связи, а также в случае необходимости предоставлять доступ представителям Оператора связи в помещения и на территории, где расположены абонентские устройства и средства связи, для их ремонта, технического обслуживания и модернизации;
5.2.5. приобрести за свой счет оконечное абонентское оборудование и нести расходы по его содержанию и поддержанию в исправном состоянии; оконечное абонентское оборудование должно соответствовать международным стандартам, рекомендованным международным союзом электросвязи, а его подключение согласовано Оператором связи;
5.2.6. в случае получения Оборудования в пользование от Оператора связи обеспечить его сохранность и правильность эксплуатации;
5.2.7. производить ежемесячную оплату в адрес Оператора связи за пользование Оборудованием, предоставленным Оператором связи в пользование Абоненту на условиях аренды, на основе соответствующих счетов;
5.2.8. при обращении в офисы обслуживания абонентов Оператора связи предъявлять по требованию документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия;
5.2.9. оплачивать Оператору связи работы по ремонту и обслуживанию Оборудования, принадлежащего Абоненту на праве собственности или на праве пользования, в порядке, установленном настоящим Договором, по действующим тарифам Оператора связи; стоимость работ Оператора связи по обслуживанию Оборудования включается отдельной строкой в счет за Услуги, выставляемый Оператором связи за текущий месяц;
5.2.10. содержать абонентскую линию и терминал в своем помещении в исправном состоянии;
5.2.11. выполнять установленные технические требования при пользовании Услугами, не совершать действия, приводящие к нарушению работы и порче оборудования и линий связи Оператора связи, не подключать к местной сети телекоммуникаций неисправные, не имеющие сертификата соответствия абонентские терминалы и оборудование (телефонные аппараты, факсы, модемы, роутеры и т.д.);
5.2.12. немедленно сообщать Оператору связи о неисправностях, возникших при пользовании Услугами, по требованию Оператора связи информировать о типе терминала, используемого для получения Услуг;
5.2.13. не предпринимать мер по самостоятельному устранению неисправностей Оборудования, не перемещать его с места первоначальной установки, не вскрывать, не отключать от электросети, не допускать механических повреждений; исключить доступ к Оборудованию третьих лиц, помимо представителей Оператора связи;
5.2.14. не разглашать авторизационные, аутентификационные данные и код идентификации Абонента третьим лицам, принять надлежащие меры по настройке своих ресурсов, препятствующие недобросовестному использованию этих ресурсов третьими лицами, в целях недопущения несанкционированного использования указанных данных третьими лицами осуществлять регулярное изменение пароля для доступа в сеть Интернет и пароля для доступа в личный кабинет. При обнаружении фактов несанкционированного использования данных незамедлительно сообщать об этом по контактным телефонам Оператора связи, указанным на сайте www.btcom.kz;
5.2.15. не использовать предоставленное Оператором связи Оборудование и линии связи для оказания аналогичных услуг связи от своего имени третьим лицам;
использовать Услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и получением дохода; в случае выявления Оператором факта передачи услуг юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования в коммерческих целях, Оператор имеет право требовать переоформления Услуг на арендаторов на период аренды по соответствующим тарифам для данной категории абонентов или приостановить оказание Услуг в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Абонента за 10 (десять) календарных дней;
5.2.16. не осуществлять несанкционированную генерацию голосового (включая трафика IP-телефонии) трафика, при которых наносится материальный ущерб Оператору связи, не допускать использования Услуг в целях преднамеренного причинения беспокойства другим абонентам, для распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство, пропагандирующих насилие или экстремизм, разжигающих расовую, национальную или религиозную вражду, преследующих хулиганские или мошеннические цели;
5.2.17. компенсировать убытки Оператора связи в полном объеме в случае использования Услуги в целях несанкционированной генерации голосового (включая трафика IP-телефонии) трафика;
5.2.18. не осуществлять самостоятельно перенос Услуг и абонентского оборудования с адреса, указанного в Заявлении, без соответствующего согласия Оператора связи;
5.2.19. не отправлять по сети Оператора связи информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также требованиями международного законодательства;
5.2.20. регулярно проверять наличие уведомлений на сайте Оператора связи об изменении условий Договора, порядка предоставления Услуг и т.д.;
5.2.21. не осуществлять действий по изменению настроек оборудования или программного обеспечения Оператора связи или иных действий, которые могут повлечь за собой сбои в их работе;
5.2.22. без разрешения Оператора связи или его уполномоченного представителя не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять посредством Услуг программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично защищенные авторскими или другими правами;
5.2.23. не допускать фактов несанкционированного доступа к ресурсам сети Оператора связи, проведения или участия в сетевых атаках и сетевом взломе, в том числе действий, направленных на:
– нарушение нормального функционирования элементов сети Оператора связи (компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих Абоненту;
– получение привилегированного доступа (к компьютеру, другому оборудованию или информационному ресурсу), а также последующее использование такого доступа (уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих Абоненту) без согласования с владельцами этого программного обеспечения или администраторами данного информационного ресурса;
5.2.24. при повреждении, утере, порче или хищении Оборудования (а равно любой его части), находящегося в собственности Оператора связи, либо при причинении любого ущерба Оборудованию, незамедлительно письменно сообщить об этом Оператору связи; риск случайной гибели и случайной порчи Оборудования переходит на Абонента с момента фактической передачи Абоненту Оборудования в пользование и до его демонтажа Оператором. При утрате Оборудования Абонент обязан возместить оплатить Оператору связи полную стоимость Оборудования, указанную в акте приема-передачи оборудования, если иное не предусмотрено Договором, а при повреждении Оборудования возместить Оператору связи суммы, затраченные на ремонт Оборудования, либо обеспечить ремонт Оборудования своими силами за счет собственных средств;
5.2.25. не передавать свои права и обязанности по Договору другим лицам без письменного согласия Оператора связи;
5.2.26. сообщать Оператору связи в месячный срок о своем выбытии, о продаже телефонизированных жилых помещений, об изменении фамилии, имени, отчества, об изменении адреса;
5.2.27. в случае отказа от Услуг уведомить об этом Оператора связи в письменной форме, оплатив ему задолженность за оказанные услуги до даты расторжения Договора;
5.2.28. при расторжении Договора или прекращении его действия в течение десяти (10) рабочих дней обеспечить Оператору связи возврат или условия для демонтажа Оборудования, которое было передано Абоненту во временное владение и пользование. При этом Оборудование должно находиться в исправном состоянии. Если Абонент не обеспечил возврат Оборудования Оператору связи в установленный срок, либо Оборудование будет возвращено в ненадлежащем состоянии, Абонент обязан возместить Оператору связи весь причиненный ущерб, в том числе возместить расходы на восстановление рабочих функций Оборудования и/или на приобретение нового соответствующего Оборудования.
6. Права и обязанности Оператора связи
6.1. Оператор связи имеет право:
6.1.1. устанавливать в соответствии с законодательством Республики Казахстан технические требования, обязательные для соблюдения Абонентом;
6.1.2. своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные Услуги;
6.1.3. приостановить или ограничить предоставление Услуг при нарушении Абонентом правил эксплуатации оборудования, использовании на сети телекоммуникаций несертифицированного оборудования, а также при проведении профилактических и плановых работ, при аварийной ситуации либо при возникновении угрозы жизни и безопасности граждан;
6.1.4. при нарушении Абонентом условий Договора, а также при несвоевременной оплате Услуг, после соответствующего уведомления приостановить доступ Абонента к сетям телекоммуникаций; возобновление доступа к сетям телекоммуникаций производится после погашения Абонентом задолженности в полном объеме или при устранении нарушений условий Договора; при этом приостановление оказания Услуг не является основанием для освобождения Абонента от оплаты установленных настоящим Договором платежей (абонентской платы за телефон, Интернет и т.д.), начисленных Оператором связи и предъявленных к оплате Абоненту до момента снятия Услуг;
6.1.5. в течение 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления доступа Абонента к сети телекоммуникаций направить Абоненту уведомление о предстоящем расторжении Договора и по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления – в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора;
6.1.6. информировать Абонента об изменении условий предоставления Услуг, о наличии задолженности, о необходимости внесения оплаты, о результатах рассмотрения заявлений и т.п. любыми не запрещенными законодательством способами (посредством отправки SMS-сообщения на контактный номер сотового телефона Абонента, сообщения на электронный адрес, личный кабинет и т.п.);
6.1.7. осуществлять техническую инспекцию абонентских терминалов и средств связи;
6.1.8. отключать неисправные, не имеющие сертификата соответствия абонентские терминалы;
6.1.9. использовать ранее выделенные Абоненту ресурсы по своему усмотрению в случае прекращения действия Договора;
6.1.10. изменять в одностороннем порядке условия оказания Услуг, тарифы, сроки оплаты, перечень, виды и состав Услуг и другие условия Договора, публикуя уведомления о таких изменениях на своем сайте www.btcom.kz не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления изменений в силу;
6.1.11. возвратить Абоненту неиспользованные денежные суммы за Услуги; в случае не возврата Абонентом Оборудования Оператору связи в установленный срок, не погашения задолженности, а также причинения Абонентом любого ущерба Оператору связи, использовать предварительно оплаченные Абонентом, но не использованные денежные суммы за Услуги, в счет погашения задолженности и/или стоимости Оборудования, а также для возмещения любого иного ущерба, причиненного Оператору связи;
6.1.12. не подключать Абонента к Услугам до полной оплаты необходимых работ со стороны Абонента или до устранения иных допущенных последним нарушений настоящего Договора.
6.1.13. осуществлять сбор и обработку персональных данных Абонентов в целях исполнения настоящего Договора, оказания услуг, а также информационно-справочного обслуживания в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
6.1.14. в случае неуплаты Абонентом задолженности в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, начислять пеню за просрочку оплаты в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более чем за 30 дней по каждому просроченному выставленному счету;
6.1.15. направлять Абоненту уведомления любым доступным способом о взыскании образовавшейся задолженности в принудительном порядке либо о предстоящем расторжении Договора. Расторжение Договора не освобождает Абонента от оплаты образовавшейся суммы задолженности и пени;
6.1.16. в случае нарушения Абонентом обязательств по оплате Услуг, привлекать для истребования образовавшейся задолженности третьих лиц. Абонент в этом случае соглашается на передачу Оператором связи таким третьим лицам информации об Абоненте, включающей персональные данные Абонента, сведения об оказанных Абоненту Услуг и их стоимости, сумме задолженности, документов, подтверждающих наличие задолженности Абонента и иную информацию, необходимую для взыскания задолженности;
6.1.17. требовать возмещения причиненных убытков в результате нарушений Абонентом условий Договора, а также изъять принадлежащее Оператору связи Оборудование до даты устранения Абонентом нарушений и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке;
6.1.18. вести запись телефонограмм Абонента при обращениях Абонента к Оператору связи с целью изменения набора услуг телекоммуникаций или предъявления претензий, а также получения справочной информации; Оператор связи, в случаях неоднократного обращения Абонентом по вопросам, не относящимся к деятельности Оператора связи, или в случаях неуважительного обращения к работникам Оператора связи, вправе ограничить доступ Абоненту к справочно-информационному обслуживанию;
6.1.19. осуществлять списание денег с лицевого счета Абонента в счет дохода Оператора связи, если Абонент письменно не заявил свои требования о возврате остатка денег с его лицевого счета в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или законодательством Республики Казахстан;
6.1.20. иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6.2. Оператор связи обязан:
6.2.1. предоставлять Услуги, соответствующие по качеству национальным стандартам и техническим нормам в отрасли связи;
6.2.2. вести учет и контроль количества и качества оказываемых Услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений;
6.2.3. обеспечить Абонента возможностью бесплатных соединений с экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и другими службами согласно перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан;
6.2.4. устранять по заявлению Абонента станционные и линейные повреждения, находящиеся в зоне ответственности Оператора связи;
6.2.5. при наличии зарегистрированного письменного заявления Абонента (заявки) касательно временного приостановления Услуг или отключения Абонента от Услуг, полного или частичного снятия с обслуживания выделенных Абоненту телекоммуникаций, или иного любого ограничения Услуг по инициативе Абонента, предпринять соответствующие меры для удовлетворения заявления Абонента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения его от Абонента в письменном виде и/или по электронной почте (или в более поздний срок, указанный Абонентом в заявлении);
6.2.6. предъявлять счета за оказанные Услуги один раз в месяц;
6.2.7. представлять по требованию Абонента информацию, связанную с оказанием ему Услуг;
6.2.8. возобновить бесплатно оказание Услуг Абоненту, приостановленных за несвоевременную оплату, в течение двадцати четырех часов с момента поступления суммы задолженности на лицевой счет Абонента или представления Абонентом документов, подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате Услуг;
6.2.9. предоставить Абоненту возможность получения телефонных консультаций круглосуточной службы поддержки по телефонам дозвона, указанным на сайте Оператора связи;
6.2.10. в установленном Договором порядке извещать Абонента об изменении условий оказания Услуг и других условий Договора;
6.2.11. обеспечить качество и скорость передачи данных в соответствии с условиями тарифного плана, выбранного Абонентом, до собственного узла передачи данных;
6.2.12. предпринимать общепринятые технические и организационные меры для обеспечения тайны связи; доступ третьим лицам к информации, получаемой или отправляемой Абонентом, предоставляется исключительно в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан;
6.2.13. при замене абонентских номеров, в связи с вводом в эксплуатацию новых автоматических телефонных станций и реконструкцией местных телефонных сетей, не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого переключения, уведомить Абонента о предстоящем переключении. При массовых изменениях абонентских номеров оповестить Абонентов через средства массовой информации не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты переключения. При этом замена абонентских номеров по инициативе Оператора связи производиться бесплатно.
7. Ответственность сторон и урегулирование споров
7.1. 3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора и законодательством Республики Казахстан.
7.2. Оператор связи несет ответственность:
1) за качество предоставляемых Услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан в зоне действия оборудования в своей сети;
2) перед Абонентом, при наличии вины, за ненадлежащую работу собственного серверного оборудования в размере абонентской платы за период, в котором Услуги не оказывались;
3) за разглашение служебной информации об Абоненте третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий на допуск к такой информации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
7.3. Оператор связи не несет ответственности:
1) за любые убытки Абонента, понесенные в результате пользования Услугами и возникшие вследствие вины Абонента и/или третьих лиц;
2) за убытки Абонента и(или) перерывы в работе последнего, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы;
3) за перерывы в предоставлении Услуг, возникшие в случае сбоев в работе оборудования и/или программного обеспечения, не принадлежащего Оператору связи;
4) за потерю Абонентом собственной информации в результате сбоя работы Оборудования Абонента;
5) за функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет, администрируемых третьими лицами; Оператор связи не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть Интернет;
6) за обеспечение безопасности Оборудования и программного обеспечения Абонента, используемого для получения Услуг, за взлом системы безопасности программного обеспечения и оборудования в результате атак вредоносных программ;
7) за приостановление оказания Услуги в случае неуплаты задолженности Абонентом;
8) по спорам, возникшим между Абонентом и третьими лицами в результате использования аутентификационных/авторизационных данных и кода идентификации/регистрации Абонента третьими лицами для работы в сети передачи данных, получения Услуги, и не разрешает их, если таковые возникнут между Абонентом и третьими лицами;
9) за полные или частичные перерывы в оказании Услуг, связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведением других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и развития технических средств Оператора связи, при условии предварительного извещения Абонента о проведении таких работ не менее чем за три рабочих дня до даты их проведения;
10) за перерывы в оказании услуг, не зависящие от Оператора связи;
11) за возможные нежелательные для Абонента последствия, возникшие вследствие неверного следования Абонентом инструкциям Оператора связи, полученным им посредством телефонной консультации Оператора связи;
12) за неудовлетворительное качество Услуг, нарушение сроков оказания Услуг или перебои в оказании Услуг вследствие использования Абонентом неисправного и/или не соответствующего требованиям Оператора связи абонентского оборудования;
13) за качество услуг, оказываемых другими операторами связи и телевидения;
14) за содержание информации, передаваемой (получаемой) Абонентом при пользовании Услугами;
7.4. Абонент несет ответственность за:
1) выполнение обязательств в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан;
2) своевременную оплату за оказанные ему Услуги;
3) использование аутентификационных данных и кода идентификации/регистрации Абонента третьими лицами;
4) использование SIP-аккакунта только по адресу регистрации Абонента;
5) распространение полученных данных посредством видеонаблюдения, в том числе при незаконном его использовании;
6) своевременный возврат оборудования Оператора связи, предоставленного Абоненту в пользование, в исправном состоянии и в надлежащем виде, в противном случае Абонент возмещает ущерб Оператору связи в размере стоимости оборудования.
7.5. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие права Сторон либо иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан.
7.6. Ответственность за состояние средств и линий связи определяется по границам раздела их обслуживания (квартира, здание, огражденная территория и т.п.) и/или балансовой принадлежности. Обслуживание линий связи до границы раздела производится Абонентом самостоятельно и за свой счет, за границей раздела – силами Оператора связи.
7.7. Зоной разграничения ответственности (точкой демаркации) является, в общем случае, при подключении услуг по технологии GPON – ONT порт подключения оптического кабеля (патчкорд), при применении ADSL технологии – порт ADSL.
7.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут по возможности решаться путём переговоров между сторонами.
7.9. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров, стороны разрешают данные споры в судебном порядке согласно законодательству Республики Казахстан.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся, но не ограничиваются нижеизложенным, следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия и катастрофы природного и техногенного характера, плановые и внеплановые отключения электроэнергии, действия и решения государственных органов, препятствующие или запрещающие исполнение для одной из Сторон условий Договора, военные действия, террористические акты, забастовки, объявленные в предусмотренном законодательством порядке, а также другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.
8.3. В случае, если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на исполнение настоящего Договора, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на период действия обстоятельств непреодолимой силы. Стороны должны немедленно письменно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна (при необходимости) предоставить для их подтверждения соответствующий документ, выданный уполномоченной организацией или компетентным государственным органом. При не уведомлении другой стороны в оговоренный срок о наступлении обстоятельств форс-мажора, сторона не вправе в дальнейшем ссылаться на обстоятельства форс-мажора и не освобождается от ответственности за неисполнения условий настоящего Договора.
9. Прочие условия
9.1. Оказание Услуг прекращается с даты, указанной в соответствующем заявлении, а в случае предоставления Оператором связи Оборудования на условиях ответственного хранения или аренды – с даты сдачи Оборудования.
9.2. Уведомления о предстоящих изменениях условий оказания Услуг, опубликованные, переданные средствами массовой информации, в том числе размещенные на сайте Оператора связи считаются полученными Абонентом на дату публикации (размещения).
9.3. Присоединяясь к условиям настоящего Договора, Абонент предоставляет свое согласие Оператору связи на сбор и обработку персональных данных, в том числе, служебной информации об Абоненте, сбор и использование которых необходимы Оператору связи и/или третьим лицам, в целях исполнения настоящего Договора, оказания услуг телекоммуникаций и/или иных услуг Оператора связи и (или) третьих лиц, включая, но, не ограничиваясь, услуг, оказываемых Оператору связи и (или) Абоненту третьими лицами; Оператором связи третьим лицам; проведения опросов и исследований, направленных на выявление удовлетворенности/неудовлетворенности качеством оказываемых услуг; информирования Абонента о предлагаемых услугах, проводимых акциях, мероприятиях и т.д.; взыскания дебиторской задолженности; рассмотрения претензий, предъявляемых Оператору связи; в иных целях и случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан. В случае отзыва Абонентом такого согласия, Оператор связи вправе прекратить оказание Услуг Абоненту полностью или частично.
9.4. Оператор связи обеспечивает соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, предоставленных Абонентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с учетом условий настоящего Договора.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
10. Юридический адрес и реквизиты Оператора связи
10.1. Юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5
БИН 031040000631
ИИК KZ206017131000022031
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Скачать договор

Скачать договор